Šiluvos deklaracija 2021-09-12. Kviečiame skaityti ir pasirašyti Šiluvos deklaraciją

PRIVATUMO POLITIKA

 

1.  Bendrosios nuostatos

1.1. Šiluvos deklaracijos svetainėje https://siluvosdeklaracija.lt/ (toliau – Svetainė) yra gerbiamos visų lankytojų (toliau – Vartotojai) teisės į privatumą, užtikrinama asmens duomenų apsauga bei jų kaip duomenų subjektų teisių užtikrinimas.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės ir deklaraciją pasirašiusiųjų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat turite teisę pasirašyti deklaraciją. Tokiu atveju Jūs:

  • – sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis;
  • – sutinkate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Šiluvos deklaracijos pasirašymo tikslu; 
  • – patvirtinate, kad Svetainėje esančioje deklaracijoje pateikiate teisingus duomenis, kurie yra suvesti Jūsų paties;
  • – suprantate, kad kitų asmenų asmens duomenų naudojimas be jų žinios ir leidimo užtraukia teisinę atsakomybę;
  • – sutinkate, kad statistiniai nuasmeninti duomenys būtų naudojami Šiluvos deklaracijos viešinimo tikslais.

 

Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai pasirašydami deklaraciją prie šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) – tai Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. priimtas reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas, kurį Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti.

1.5. Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat Svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir jų laikytųsi.

 

2. Naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Vartotojas (deklaracijos dalyvis), kurio asmens duomenys yra pateikti svetainėje.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba konkliudentiniais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – Maldos akcijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas“ iniciatyvinė grupė, internetinis puslapis https://maldosakcija.lt/

 

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Renkami ir tvarkomi tik tie asmens duomenys kuriuos Jūs pateikiate lankydamiesi Svetainėje.

3.2. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja sutikimas, bet neilgiau nei 5 metus nuo Šiluvos deklaracijos paskelbimo. Po to jie bus nuasmeninami ir sunaikinami.

 

4. Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

 

5. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

5.1. Jus turite teisę, bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atšaukti savo deklaracijos pasirašymą, pareikalauti ištrinti arba pataisyti tvarkomus asmens duomenis bei kitas asmens duomenų tvarkymą reguliuojančiuose teisės aktuose numatytas teises. Dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekti su duomenų valdytoju Maldos akcijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas“ iniciatyvine grupe el. pašto adresu info@maldosakcija.lt ir/arba Facebook (MaldosAkcijaUzSeima) žinučių skiltyje.

 

6. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

6.1. Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti duomenų tvarkytojams, kurie Maldos akcijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas“ iniciatyvinei grupei teikia pagalbines IT technines paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis iniciatyvinės grupės vardu, taip pat teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims tik su Jūsų sutikimu.

6.2. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.